รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  คุณารักษ์
ประธานกรรมการ
 
 
นายอภิศักดิ์  เทพผดุงพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสำเร็จ  แก้วกระจ่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ดร.จำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสมบัติ  เชาวนปรีชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางลัดดา  อ่ำสอาด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายธงชัย  วรไพจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวรภาส  รุจิโภชน์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
นายประเสริฐ  ผุดผ่อง
กรรมการผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
 
นางรัสยาภรณ์  นครสุต
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
นายเจริญ  อนะธรรมสมบัติ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 

 
นายเจตน์  มีญาณเยี่ยม
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน 
 
 
นางสุปาณี  พัฒราช
กรรมการผู้แทน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
 
  นายสุเทพ  ม่วงศิริ
กรรมการผู้แทนสมาคม
ผู้ปกครองและครู
 
   
  ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ
ผู้อำนวยการ สพม.1
กรรมการและเลขานุการ