ดร.ชิตวร ลีละผลิน
ประธานกรรมการ
 
 
นายสมบัติ  เชาวนปรีชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายธงชัย  วรไพจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายณรงค์ สุขพยัคฆ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอำนาจ จารุมณีโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเฉลิมพล โชตินุชิต
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
นายธนิต ทองธัญญะ
กรรมการผู้แทนสมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
 
นางชนัญยา จาดชนบท
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
นายเจริญ  อนะธรรมสมบัติ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 

 
นายโกศล หกสุวรรณ
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน 
 
 
นางสุปาณี  พัฒราช
กรรมการผู้แทน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
 
  นายสุเทพ ม่วงศิริ
กรรมการผู้แทนสมาคม
ผู้ปกครองและครู
 
   
  ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ
ผู้อำนวยการ สพม.1
กรรมการและเลขานุการ