เรียนเชิญ ผอ.ทุก ร.ร.ในสังกัด
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.1
ในวันศุกร์ที่ 12 ตค. 55 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา
และประชุมผู้บริหารในเวลา 13.00 น.

                                                                สพม.1
                                                                 11 ต.ค. 55 (09:02 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ขอแจ้งให้โรงเรียนใน สพม.1 ที่ยังไม่ได้รับคู่มือสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ให้มารับได้ที่
กลุ่มนิเทศฯ(งานวัดและประเมินฯ ชั้น 3) บางแวก


2. แจ้งโรงเรียนในเขต สพม.1 ทุกโรงเรียน เมื่อโรงเรียนหลอมรวมข้อมูล GPA 5 ภาค ปีการศึกษา 2555
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการส่งข้อมูลที่ศูนย์ GPA (สพฐ.) ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2555

                                                                กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
                                                                 9 ต.ค. 55 (11:58 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วนที่สุด ! ขอข้อมูลครูกลุ่มสาระ และความต้องการครู
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล ตามแบบสำรวจ ส่ง สพม.1 ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2555


[รายละเอียด]

                                                                กลุ่มบริหารงานบุคคล
                                                                 5 ต.ค. 55 (17:27 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเรียกบรรจุครูผู้ช่วย นักเรียนทุนครูพันธุ์ใหม่ / ทุน สควค.

ให้นักเรียนทุนครูพันธุ์ใหม่ / ทุน สควค. ไปรายงานตัวและเข้ารับการบรรจุ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


[เอกสารประกอบการรายงานตัว]

                                                                กลุ่มบริหารงานบุคคล
                                                                 5 ต.ค. 55 (15:21 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฟีโบ้ชวนน้องชั้นม. 4-5 และ ปวช. 1-2 มาเรียนรู้พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 40 คน ต่อรอบ **ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์**
[รายละเอียด]

                                                                สพม.1
                                                                 27 ก.ย. 55 (09:27 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วนที่สุด ! แจ้งจัดสรรอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ด้วย สพม.1 ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แล้ว สพม.1 จึงแจ้งบัญชีจัดสรรให้ทราบเบื้องต้นและให้ทำสัญญาจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555


[รายละเอียด]

                                                                กลุ่มบริหารงานบุคคล
                                                                 24 ก.ย. 55 (15:35 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วนที่สุด ! คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่ สพฐ. ให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามข้อมูลสารสนเทศ และกรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA ยังคงมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลดังกล่าว/กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน สพม.1 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่กรอกแบบสอบถามข้อมูลดังกล่าว/กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 กันยายน 2555


[รายละเอียด]

                                                                กลุ่มนโยบายและแผน
                                                                 18 ก.ย. 55 (18:13 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วนที่สุด ! การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554
ขอให้โรงเรียนที่ยังจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 ไม่แล้วเสร็จ ดำเนินการจัดทำและยืนยันข้อมูลให้เสร็จภายใน วันที่ 28 กันยายน 2555


[รายละเอียด]

                                                                กลุ่มนโยบายและแผน
                                                                 18 ก.ย. 55 (18:11 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วนที่สุด ! การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สำหรับโรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ไตรมิตรวิทยาลัย ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บางปะกอกวิทยาคม บางมดวิทยา มัธยมวัดนายโรง มัธยมวัดสิงห์ โยธินบูรณะ รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน วัดน้อยนพคุณ วัดบวรนิเวศ วัดพุทธบูชา วัดรางบัว วัดราชบพิธ วัดราชาธิวาส วิมุตยารามพิทยากร ศีลาจารพิพัฒน์ สตรีวัดระฆัง สันติราษฎร์วิทยาลัย สุวรรณารามวิทยาคม


[หนังสือแจ้ง | ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน]

                                                                กลุ่มนโยบายและแผน
                                                                 17 ก.ย. 55 (16:23 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วนที่สุด
สพม.1 ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด เร่งดำเนินการ ดังนี้
1. โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารขอเบิกค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น 2% 4% ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 และ ประจำเดือนเมษายน 2555 - กันยายน 2555

กรุณาส่งเอกสารขอเบิกพร้อมแนบคำสั่ง มายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.1 (บางแวก) ภายในวันที่ 14 กันยายน 2555

2. โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศ กรุณาส่งเอกสารเพื่อเบิกเงิน มายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.1 (บางแวก) ภายในวันที่ 18 กันยายน 2555

                                                                     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                                                 11 ก.ย. 55 (17:17 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วนที่สุด ! การโอนเงินอุดหนุนคืน สพฐ.

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเกินวงเงินที่ควรได้รับ ดำเนินการ ดังต่ิอไปนี้

1. กรณีที่โรงเรียนโอนเงินอุดหนุนคืน สพฐ. แล้ว ขอให้นำสำเนาใบนำฝาก (Pay-In) ส่งที่ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.1 (บางแวก) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

2. กรณีที่โรงเรียนยังมิได้โอนเงินอุดหนุนคืน สพฐ. ให้โรงเรียนนำเงินมาส่งคืนได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.1 (บางแวก) โดย สพม.1 จะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

3. กรณีโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ให้นำส่งเงินคืนผ่านระบบ GFMIS แต่ถ้ายังมิได้เบิกเงินออกมาจากระบบ ขอให้ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องคืนว่ามีเพียงพอหรือไม่ และแจ้ง สพฐ. เพื่อโอนงบประมารกลับคืนส่วนกลาง ต่อไป ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ทั้งนี้ ขอให้ทุกโรงเรียนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เพื่อ สพฐ. จะได้สรุปและส่งคืนกรมบัญชีกลางได้ทันกำหนด เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนในภาคเรียนที่ 1/2556 ต่อไป

                                                                     กลุ่มนโยบายและแผน
                                                                 30 ส.ค. 55 (16:46 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นั้น

ขณะนี้ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพม.1 ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1 เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่สนใจ Download เอกสารดังกล่าว เพื่อใช้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป

[มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1]

                                                                              กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
                                                                 16 ส.ค. 55 (9:58 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Power Point ประกอบการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประเมินระบบฯ และประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดย ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ และคณะ

[ ไฟล์แนบ ]

                                                                             กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
                                                                 16 ส.ค. 55 (9:48 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งเพื่อทราบ

ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ อาคารหอประชุมพญาไท
ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 55 จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องการติดต่อได้ที่อาคารหอประชุมพญาไท
หรือ โทร 02 3544960 ต่อ 111 และเบอร์ตรง 02 3544962

                                                                             สพม.1
                                                                 30 ก.ค. 55 (15:00 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWER POINT การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชาติ แจ่มนุช และคณะ โรงเรียนสามารถ download ได้ที่นี่


การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น
[คลิกที่นี่]
การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน [คลิกที่นี่]

                                                                     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
                                                                  5 ก.ค. 55 (09:28 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ     
       
[ หนังสือราชการ ] [ คู่มือ ]

                                                                         กลุ่มบริหารงานบุคคล
                                                                      2 ธ.ค.54 (12:54 น.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------