1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

    2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ

    3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน

    4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 50 คน)

    5. การขอจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

    6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า 100 คน)

    7. การขอจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th