สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อรับรางวัล "ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2560" เมื่อวันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ โดยนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือก มีศึกษานิเทศก์ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการฯ โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นายพนม สุมาศรี   ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ระดับทอง  และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายมานะ อินสว่าง  ครูโรงเรียนศึกษานารี ได้ระดับทอง  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะส่งผลการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการต่อไป

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th