สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต และส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน จึงมีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2560  โดยจัดอบรมสัมมนาครูบรรณารักษ์ หรือครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 134 คน ได้รับเกียรติจากนายกุณฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.1 และนายกลิ่น สระทองเนียม ศึกษานิเทศก์ สพม.1 เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสื่อ นวัตกรรม วิธีการในการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ"PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" เกิดการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา และถอดรหัสสรุปเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในสังกัดนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

อัลบัมภาพ

สื่อการสัมมนา

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th