สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้มีคุณูปการยิ่งต่อภาษาไทย โดยจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทการเขียนเรียงความ  และการแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพและอินทรวิเชียรฉันท์ ประเด็น “เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไปแข่งขันระดับชาติในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาไทย เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น2 สพม.1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ

ผลการแข่งขันมีดังนี้

การเขียนเรียงความ 

ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้แก่ เด็กหญิงจุฑามณี บุญส่ง โรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้แก่ เด็กหญิงชลิตา แจ้งเจริญ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้แก่ เด็กหญิงอัจจิมา พรหมชัยสิทธิ์ โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ได้แก่ นายธนพงษ์ เมืองศิลปะศาสตร์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ได้แก่ นายธาดา มาสถิต โรงเรียนวัดนวลนรดิศ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ได้แก่ นายอนุสรณ์ แซ่โล้ว พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

การแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ(กลอนแปด)

รางวัลชนะเลิศ การแต่งกลอนสุภาพ(กลอนแปด) ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้แก่ นางสาวสิริวิมล บุญถนอม โรงเรียนศึกษานารี พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งกลอนสุภาพ(กลอนแปด) ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้แก่ นายภควัต เลี้ยงอยู่ โรงเรียนวัดอินทาราม พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งกลอนสุภาพ(กลอนแปด) ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้แก่ เด็กหญิงณิชารีย์ หวานวาจา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

การแต่งคำประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์

รางวัลชนะเลิศ การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ได้แก่ นางสาวชุติมณฑน์ อัมพรรัตนประชา โรงเรียนศึกษานารี พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ นายฐาปกรณ์ กลิ่นหอม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ นายพีรณัฐ จิวะรังสินี โรงเรียนราชวินิตมัธยม พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th