สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา(STEM Education) ตามนโยบายการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป้าหมายเป็นโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education Focused Schools) ในสังกัด สพม.1 รวม 10 โรงเรียน จำนวน 50 คน โดยรูปแบบ Face to face เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี(Science Technology Engineering Mathematics) เพื่อให้นักเรียนใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง และสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติจากนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์อมรินทร์ อภิรักษ์มาศ ผู้อำนวยการศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และอาจารย์จารุชา ยี่แสง รองผู้อำนวยการศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากร ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา(STEM) ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 
 
 
 

อัลบัมภาพวันแรก

อัลบัมภาพวันที่สอง

อัลบัมภาพรับเกียรติบัตร

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th