สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษเรียนร่วม” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ 

   
   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “แนวทางการจัดกิจกรมสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษเรียนร่วม” จัดขึ้น เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรู้ ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสิ้น 71 คน จากโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 36 โรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษและการจัดกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม เป้าหมายการเรียนรู้ การค้นหาศักยภาพของเด็กพิเศษ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING:PBL) ด้วย Learning Styles(V-A-R-K Model)และ รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Cycles: ELC) เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม ให้มีประสิทธิภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณบงกช เศวตามร์ และคุณทศสิริ พูลนวล จากมูลนิธินวัตกรรมเพื่อความสุข เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมการอภิปราย ระดมความคิดเห็นร่วมกัน ในหัวข้อ อาทิ “ทำงานกับนักเรียนสุดพิเศษของเราอย่างไรให้เกิดการพัฒนาและ(เรา) มีความสุข”  “วิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กพิเศษที่มีผลกระทบต่อการเรียน”  “อนาคตของเด็กคนนี้ในมุมมองของครู”  “การจัดการกับพฤติกรรมของเด็กพิเศษ” “กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม= ลูกศิษย์เราคือ นวัตกรรม” “การวางแผนการประเมินนักเรียนพิเศษเพื่อการพัฒนา”  เพื่อเสริมสมรรถนะครู และเป็นแนวทางจัดกิจกรรมสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนแต่ละแห่ง

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th