สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  จัดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 319 คน โดยได้รับเกียรติจากนางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ครูในยุด Thailand 4.0”

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ “ครู” เป็นกระบวนการสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพราะ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครู เพื่อมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา หรือแม้กระทั่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการผลิตและพัฒนาครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น จำนวน 3 รุ่น ซึ่งใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูมืออาชีพ

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ เป็นการอบรมพัฒนาฯ รุ่นที่ 2  มีระยะเวลาดำเนินการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 319 คน  ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษ “ครูในศตวรรษที่ 21 และจรรยาบรรณ สำหรับวิชาชีพครู”  “งานครูกับความเป็นครู” โดย นางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง “เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง”  โดย ทีมวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ นายอุดม อินทรเวศน์วิไล บรรยาย “วินัยข้าราชการครู”  กิจกรรม “การสร้างทีมงาน” โดย นายสายัณห์  ต่ายหลี ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและคณะ  “ประสบการณ์จากพี่ๆ สู่น้อง” โดย นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ประธานวิทยากรพี่เลี้ยงและหัวหน้าวิทยากร ทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าครูผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมพัฒนาไปแล้วนั้น จะมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีจิตวิญญาณและความรักในวิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความเป็นครู และมีสมรรถนะที่พร้อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th