สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมกับสภาพและวัยของเด็กนักเรียน มีเจตคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 115 คน 

ได้รับความอนุเคราะห์ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม และวิทยากร จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จากนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  นางสาวจุฑามาศ ใหญ่คุ้ม สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร้อยตำรวจโท  อุเทน บุญทับโถม กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และนางรวิกานต์  บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมอภิปรายในหัวข้อ การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และการอำนวยความสะดวก ด้านต่างๆจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย อย่างดียิ่ง

   

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th