เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม 50 ปี วิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งสเริมศักยภาพทางวิชาการ ดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาวสิชาการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อบูรณาการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยผอ.สพม.1 ได้ชมการแสดงของนักเรียน เปิดห้องดนตรีของโรงเรียน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน  เยี่ยมชมห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โดยนายไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

นายไสว บรรณาลัย กล่าวว่า  “กิจกรรม 50 ปี วิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง ประจำปีการศึกษา 2560”  จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งสเริมศักยภาพทางวิชาการ ดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาวสิชาการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อบูรณาการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

ผอ.สพม 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเลยเพราะทักษะทางด้านวิชาการ ศิลปะดนตรี และกีฬา มีการสาธิตการประกวดแข่งขันต่างๆ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้เรียนรู้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอันจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้เป็นคนดีคนเก่งและสามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญ การเปิดโอกาสให้แต่ละเรียนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานศึกษาที่ดีเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปพร้อมพร้อมกับการสร้างสัมพันธภาพสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริหาร อันเฉพาะอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมากขื้น

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th