เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมสัมมนา "การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) ณ ห้องประชุมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมได้รับเกียรติจากดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 67 คน ครูจำนวน 134 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสมความชำนาญ ในการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ในการนี้ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ขึ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแนวใหม่(ว.21/2560) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการครูในสถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู และสามารถยกระดับ คุณภาพครู ให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

เอกสารประกอบการสัมมนา

Powerpoint หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่

Logbook Teacher

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th