ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้จัดกิจกรรม สพม.1 โปร่งใส ร่วมใจพอเพียงเยี่ยงพ่อ
(สพม.1 โปร่งใสร่วมใจสืบสานปณิธานพ่อหลวง) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.1 ที่ผ่านมา

     สพม.1 จึงได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับ หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ  ITA  ปีงบประมาณ  2560 ได้คะเเนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์ สพม.1  และ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     ทั้งนี้ สพม.1 จะสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทยต่อต้านการคอรัปชั่นการสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ขยายผลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งระบบ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่อไป

 

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th