สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าค่ายกิจกรรม ได้รับความรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริง มีภูมิคุ้มกันห่างไกลจากปัญหายาเสพติด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รวมทั้งได้แสดงออกทางความคิดเชิงบวก ตระหนัก รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ในระหว่างวันที่ 8-10  มิถุนายน 2561(แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน)  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนอมแขม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมจำนวน 105 คน จาก 20 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 ได้รับเกียรติจากดร.ธนารัชต์  สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดค่าย และให้โอวาทกับนักเรียน นายประทีป  หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการจัดงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

          ดร.ธนารัชต์ กล่าวว่า การเข้าค่าย จะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียน จะได้รับประสบการณ์จากการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ จากการดำรงชีวิตเป็นหมู่คณะ เป็นการเรียนรู้ และผ่านประสบการณ์                 นอกจากตำราเรียน และห้องเรียน กิจกรรมค่ายเอื้อต่อการออกแบบ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแหล่งของความรู้ เปลี่ยนวิธีการรับรู้ เปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ เปลี่ยนบริบทการเรียนรู้จากการเรียนรู้จากตำราเรียน และครู สู่การเรียนรู้จากผู้รู้อื่นๆ จากสถานการณ์จริงและประสบการณ์จริง ได้เห็นของจริงในหลายมิติ และที่สำคัญคือ ได้ ลงมือปฏิบัติการด้วยตนเอง

          ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน” ได้รับเกียรติจากนายคงเดช  เนียมไผ่   และทีมวิทยากรจากศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี มาเป็นวิทยากร ตลอดกิจกรรม รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th