เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมศรีอยุธยาชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นให้แก่ศึกษานิเทศก์ที่เริ่มรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่เกิน 3 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นหน่วยงานที่เป็นแบบอย่าง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ คือ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และสถานศึกษาที่ต้องเร่งรัดคุณภาพ
     ทั้งนี้มีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มาร่วมการประชุมสัมมนาใน สพม.1 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ โสตาภา ศึกษานิเทศก์จาก สพม.22 (นครพนม) และนายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์จาก สพม.25 (ขอนแก่น)

 

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th