เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” บรรยายพิเศษความเคลื่อนไหวและการดำเนินโครงการฯผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของทั้งประเทศโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและทิศทางการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้เป็นสุจริตชน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศชาติอย่างยั่งยืน และการบรยายพิเศษโดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ จากสำนักงาน ป.ป.ช. และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุจริตศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 ให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติ ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.1(พญาไท)

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th