เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๑ ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ รับโล่เกียรติยศ ในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ลำดับที่ ๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศดังกล่าว ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี   จ.นครปฐม

 

อัลบัมภาพ1

อัลบัมภาพ2

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 
 
 
 
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th