เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมอบนโยบายการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 216 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
.
         นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกําหนดให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งภาระงานดังกล่าว ได้แก่ งานด้านธุรการ งานพัสดุ การเบิกจ่าย งานข้อมูลสารสนเทศ ระบบทะเบียน การรายงาน การประสานงาน การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น การให้บริการอื่นๆ เพื่อให้ครูมีเวลาเตรียมการสอนและอยู่กับนักเรียนอย่างเพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จึงได้จัดสรรผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยกําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําอัตราที่ได้รับจัดสรรมาบริหารอัตรากําลังในสังกัด และเริ่มดําเนินการเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว ซึ่งถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ข้าราชการ แต่อย่างใด
.
     นโยบายการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู ถือเป็นความจําเป็นเร่งด่วน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเกิดความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาท ภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตามแนวทางและหลักสูตรการพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท จํานวน 14,258 อัตรา และอัตราละ 9,000 บาท จํานวน 15,449 อัตรา รวมทั้งสิ้น 29,707 อัตรา นอกจากนั้น ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยส่ง QR Code ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งผู้ปฏิบัติงานธุรการได้ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อศึกษาด้วยตนเองก่อนการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว
.
      สำหรับแนวทางหลักสูตรในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนนั้น นอกจากการรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนํานโยบายสู่การปฏิบัติของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีการอบรมเรื่องหน้าที่และบทบาทของธุรการโรงเรียน ความคาดหวังในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงสาระความรู้และทักษะที่จำเป็น เช่น ความรู้พื้นฐานทั่วไป ด้านธุรการ พัสดุ ข้อมูลสารสนเทศ New DLTV การกำกับติดตาม นิเทศ ประเมินผลงาน PLC และการสร้างเครือข่ายทางโซเชียลที่จำเป็นอีกด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการตามนโยบายนี้จะช่วยให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง คุณครูมี ความสุข ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักเรียนที่เป็นเป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ – สพฐ ,

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ขอขอบคุณทีมงาน :  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.,โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

ขอขอบคุณทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ดาวน์โหลดรูปภาพที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1833799790064518&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th