เมื่อวันที่ 9  มกราคม  2561 ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์”ภายใต้การมีส่วนร่วมในการจัดงานของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน นับเป็นสิ่งที่สนองต่อนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน  อันเป็นทางเลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 ประกอบกับเป็นการรายงานคุณภาพเชิงประจักษ์ให้แก่สาธารณชนได้ทราบ  ตามงานประกันคุณภาพการศึกษา  และเปิดกว้างให้ชุมชน  ผู้ปกครอง  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  และการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ที่อาคารใต้โดม และบริเวณรอบใต้อาคารธรรมุเทศจารย์  ส่วนที่ 2 ตลาดนัดเป็นการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาโครงงานอาชีพ ส่วนที่ 3 เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่วนที่ 4 การเปิดโอกาสให้นักเรียนประถมศึกษาได้ร่วมกิจกรรม/เยี่ยมชม/ฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนต่างๆโดย ผอ. บุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน กล่าวรายงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “ราชโอรสปริทรรศน์” ณ.โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ดาวน์โหลดภาพที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1879806798797150&type=3

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th