สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จัดค่ายพัฒนาเยาวชนและจิตอาสาสภานักเรียน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ ในโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนองค์กรนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดค่ายพักแรม จำนวน 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน รวม 58 คน ได้รับเกียรติจากนายประทีป หมื่นขำผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1 เป็นประธานเปิดค่าย ได้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกจากนายภูธิปพัฒน์ ศิริพรหมภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก และคณะครู

กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนและจิตอาสาสภานักเรียน  ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยได้ซ่อมแซมเครื่องเล่น ในสนามเล็กเล่นให้กัลป์มาใช้ใหม่ ทาสีโต๊ะ และเก้าอี้ สนามกีฬา ขึงผ้าใบกันแดด เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆนักเรียน รวมถึงได้บริจาคหนังสือ พันธ์ปลาดุก และสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ซึ่งสภานักเรียน สพม.1 ได้ร่วมกันวางแผน บทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกัน อุทิศ แรงกาย แรงใจ เพื่อให้งานสำเร็จและเกิดประโยชน์กับส่วนร่วม สร้างทักษะภาวะความเป็นผู้นำ และความกล้าแสดงออกของสมาชิกในสภานักเรียน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานอย่างเป็นระบบ สร้างสัมพันธภาพ และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะระหว่างเพื่อนสมาชิกในสภานักเรียน ร่วมทั้งสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของสภานักเรียน และบทบาทของคณะกรรมการสภานักเรียน

อัลบัมภาพ

****************************************************************

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th