สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 แก่ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เรื่องการสร้างข้อสอบ  จำนวน 280 คน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม   ได้รับเกียรติจากดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานเปิดและอบรมและบรรยายพิเศษ นายกุลฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา สพม.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน  สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สืบเนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งผลการทดสอบยังไม่เป็นที่พึงพอใจ จึงมีมีการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นผลกระทบอย่างรอบด้าน และปัญหาหนึ่งในหลายๆปัญหา คือ ครูขาดความเชี่ยวชาญเรื่องการวัดและประเมินผล โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ ที่เน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมินค่าได้ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เรื่องการสร้างข้อสอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรุ่นที่ 1 เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาไทย ส่วนรุ่นที่ 2 เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 67 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 รวมทั้งศึกษานิเทศก์ และบุคลากรของสพม.1 รวมรุ่นละ 280 คน รวมทั้งสิ้น 560 คน ได้รับเกียรติจากดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานเปิดและอบรมและบรรยายพิเศษ นายกุลฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา สพม.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน  สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

อัลบัมภาพ

ภาพโดยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  และประชาสัมพันธ์ สพม.1

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th