สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 แก่ครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 67 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 รวมทั้งศึกษานิเทศก์ และบุคลากรของสพม.1 จำนวน 280 คน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เรื่องการสร้างข้อสอบ  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม   ได้รับเกียรติจากดร.งามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานเปิดและอบรมและบรรยายพิเศษ นายกุลฑล ราชนิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา สพม.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน  นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติมอบเกียรติให้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรมฯ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม

อัลบัมภาพบรรยากาศการอบรม

อัลบัมภาพพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

ภาพโดยโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  และประชาสัมพันธ์ สพม.1

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th