1. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน (21 มกราคม 2563)

2. ประกาศรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (6 กุมภาพันธ์ 2563)
   2.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน (ม.1)
   2.1 บัญชีที่ 1 แผนการรับนักเรียน (ม.4)
   2.2 บัญชีที่ 2 สัดส่วนการรับนักเรียน
   2.3 บัญชีที่ 3 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
   2.4 บัญชีที่ 4 รายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม/เรียนร่วม

3. ปฎิทินการรับนักเรียน

4. โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ

5. แจ้งมาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน (13 กุมภาพันธ์ 2563)

  

ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการ


สอบถามข้อมูล โทร 0-2354-4963 ต่อ 502-503

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th