- ว่าง -
ผู้อำนวยการ สพม.1
ประธานกรรมการ
 
 
นายปรเมษฐ์  โมลี
ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 
นายบุญส่ง  จำปาโพธิ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

 
นายวิชาญ  เหรียญวิไลรักตน์
ผู้แทนสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 
นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
 
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฐ์  เสียงเสนาะ
ผู้แทนประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

 
นายกลิ่น  สระทองเนียม
ผู้แทนประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

 
 
นายสมเจตน์  จันทร์กระจ่าง
ผู้แทนประกอบวิชาชีพครู

 

 
นางอารีย์  รักธรรม
ผู้แทนประกอบวิชาชีพครู

 
 
นางสุปาณี  พัฒนราช
ผู้แทนประกอบวิชาชีพครู
 

 
นายวิวรรธน์  ศันสนียเมธา
ผู้แทนประกอบวิชาชีพครู
 
   
  -
รองผู้อำนวยการ สพม.1
เลขานุการ
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th