-
ผู้อำนวยการ สพม.1
ประธานกรรมการ
 
 
นายชัยพจน์  รักงาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษา
 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัยและประเมินผล
 
นายสุเทพ  เจริญสันดร
กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ
ด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
 
นายพิศณุ  ศรีพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
นายสมมาตร  สนทมิโน
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
 
นายประเสริฐ  สกุลเอี่ยมไพบูลย์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
 
   
  นายกุณฑล ราชนิล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th