นายกิตติ บุญเชิด
(ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน)


ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ
(พ.ย. 2556 - พ.ค. 2560)


นายสายัณห์  รุ่งป่าสัก
(ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556)


นายสมพิศ ศุภพงษ์
(ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)


 

นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.1
(ส.ค. 2553 - พ.ย. 2553)


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th