ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
 
 
 
นางงามพิศ  ลวากร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
โทร. 0-2354-3886

 

 
นายจตุรงค์  เปรมชัยพร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
(กลุ่มอำนวยการ)
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 201
 
 
นายธนารัชต์  สมคเณ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
(กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ)
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303
 

 
นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
(กลุ่มนโยบายและแผน)
(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 203
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th