นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 102
 
 
 

นายธนารัชต์  สมคเณ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 0-2354-4962

ดูแลกำกับกลุ่ม

​1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

นางนภัทร ธัญญวณิชกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพม.1
โทร. 
0-2354-4962 ต่อ 203

ดูแลกำกับกลุ่ม

​1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th