prev
next

วันที่ 22 ม.ค. 2564, 10:29 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วิธีรับตรงรอบ Portfolio (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 15 ม.ค. 2564, 15:32 น.
ประชาสัมพันธ์โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 07 ม.ค. 2564, 10:28 น.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์ให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อตามโควตาพิเศษ โดยบุคลากรที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกส่งข้อมูลและรายชื่อผู้สมัคร ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใน ๑ สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการรับสมัคร (รอบที่ ๑ รับสมัครจนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ รอบที่ ๒ รับสมัครจนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม...
วันที่ 06 ม.ค. 2564, 13:31 น.
ตามที่คุรุสภา ได้ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นทีประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด นั้น  ในการนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 3. รางวัลคุรุสภา 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 5....
วันที่ 06 ม.ค. 2564, 13:21 น.
ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วนั้น ในการนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการตรวจสอบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคำขอนั้น ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตรูปแบบ “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ....

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานและส้วมนักเรียน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ต้องลงทะเบียน ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เลขที่ 111 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00 น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ

ผู้อำนวยการ

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1


รองผู้อำนวยการ สพม.1

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 519

เมื่อวาน 1056

Week 4830

เดือนนี้ 19647

ทั้งหมด 664415

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 122 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th