ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อแจ้งข้อราชการ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.๑ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดาวน์โหลดหนังสือ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th