ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560  ณ  สนามหน้าโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  (ดาวน์โหลดหนังสือราชการ)  (ดาวน์โหลดประกาศผลการประกวด)  (ดาวน์โหลดสรุปผลคะแนนรวม)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th