สพม.1 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ที่ยังไม่ได้พิมพ์รายชื่อและนามสกุลส่ง  เพื่อการจัดทำเกียรติบัตรระบบออนไลน์ในการประกวด ขอความอนุเคราะพิมพ์ชื่อและนามสกุล พร้อมรายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์  ลงในไฟล์ Microsoft Excel เท่านั้น  และส่งกลับที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ดาวน์โหลดแบบพิมพ์รายชื่อ) 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th