สพม.1 ขอความกรุณาสถานศึกษา ที่ส่งผู้กำกับกองลูกเสือ  ลูกเสือ และเนตรนารี  เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  https://certificate.sesao1.go.th/  ส่วนสถานศึกษาใดที่เข้าร่วมการประกวดและยังไม่ได้พิมพ์รายชื่อส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ได้แจ้งให้ทราบนั้น  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาของท่านพิมพ์รายชื่อผู้กำกับกองลูกเสือ  ลูกเสือ และเนตรนารี  ที่เข้าร่วมการประกวดฯ ที่ถูกต้อง  ส่งที่อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เพื่อนำรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดเพิ่มเติมในระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ ต่อไป  ทั้งนี้ เกียรติบัตรออนไลน์ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอความกรุณาให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดพิมพ์รายชื่อส่งเหมือนกับระดับเขตเช่นกัน และเมื่อเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มพิมพ์รายชื่อ)  (ดาวน์โหลดวิธีพิมพ์เกียรติบัตร)  (ประกาศผลการตัดสิน)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th