กำหนดการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 

ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

07.30 - 08.30 น.        นักเรียนและครู ลงทะเบียน ณ หอประชุมวาสุกรี

08.30 – 09.00 น.        พิธีเปิด โดย นางงามพิศ ลวากร (รอง ผอ.สพม.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.1)  ประธานในพิธี ณ หอประชุมวาสุกรี

09.00 น.-15.00 น.       การแข่งขันทุกรายการ ตามสถานที่แข่งในแต่ละประเภท

                               (นักเรียนจับสลากเพื่อกำหนดลำดับที่ก่อน-หลัง ตามสถานที่แข่งในแต่ละประเภท)

 

ประเภทการแข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

Story Telling (เล่านิทาน)

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ม.ต้น    ห้องเก็บตัว  525    ห้องแข่งขัน    526

ม.ปลาย ห้องเก็บตัว  524    ห้องแข่งขัน    523

Impromptu Speech (พูดสุนทรพจน์)

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

ม.ต้น    ห้องเก็บตัว  427    ห้องแข่งขัน    425

ม.ปลาย ห้องเก็บตัว  428    ห้องแข่งขัน    426

Multi Skills (ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน)

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ม.ต้น    ห้องประชุมสมุทรโฆษ

ม.ปลาย หอประชุมวาสุกรี

หมายเหตุ:       - เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามการแข่งขันแต่ละประเภท

- ประกาศผลการแข่งขันผ่านทางเว็บไซด์ www.sesao1.go.th

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th