สพม.1 ได้ดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th