สพม.1 ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) เข้ารับการอบรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐาน ในวันที่ 18 ต.ค. 2560  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  กรมสุขภาพจิต  กรุงเทพฯ  และขอเลื่อนวันปฏิบัติงานจิตอาสา “ยุว MACTT TO BE NUMBER ONE”  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th