สพม.1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งครูที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (รุ่น 2) โดยจัดส่งใบสมัครโดยตรงได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1 เขตพญาไท  กทม.  หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2354 4963 ต่อ 504 - 505  หรือทางระบบ E – Office รับสมัครจนถึงวันที่ 24 พ.ย. 2560  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th