สพม.1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) ตามรายชื่อ นำลูกเสือ  เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมไปได้ประสานไปยัง สลช. แล้ว ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานชุมนุมไปเองตามความเหมาะสม  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th