สพม.1 ขอให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (รุ่นที่2)  วันที่ 8 – 11 ธ.ค. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  เขตหนองแขม  กทม. พร้อมทั้งขอเชิญประชุมเตรียมงานในวันที่ 8 ธ.ค. 2560  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  และอนุญาตให้ข้าราชการครูที่ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ดังลกล่าว  เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กำหนด  (ดาวน์โหลดสำหรับคณะวิทยากร)  (ดาวน์โหลดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th