สพม.ได้ดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th