ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษา เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (ดาวน์โหลดรายละเอียดดังแนบ)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th