สำนักทดสอบทางการศึกษาส่งโปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน ดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th