ตามที่ มูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน จะจัดโครงการให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ และครูอาจารย์โดยจะอบรมให้กับคุณครู ในทวิข้อ “สร้างคน สร้างชาติ ด้วยครูมืออาชีพ” ในวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดว่า ทางมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน จะขอเลื่อนการฟังบรรยายให้ความรู้และให้กำลังใจครูในการทำงานดังกล่าวไปก่อน เนื่องจากเห็นว่าวันที่ และเวลาที่จัดอาจไม่เหมาะสม หากมีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th