ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เพลาเพลิน        รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ในการนี้ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมโดยด่วน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ภายในเวลา 12.00 น. ทาง E-office กลุ่มอำนวยการเท่านั้น ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th