กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งเรื่องเอกสารการยืมเงินเพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จะพิจารณาให้เบิกเพื่อเป็นเงินยืม หรือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้ว โดยจัดลำดับตามวันที่ได้รับสัญญายืม และวันที่เข้ารับการอบรมเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการ ฝ่ายการเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆในระบบตามที่ประมาณการ แต่ในระบบTraining OBEC ไม่ระบุรายละเอียดค่าที่พัก พาหนะ และเบี้ยเลี้ยง ทุกคนจะมีสิทธิ์เบิกจริงได้ตามระเบียบฯ (ดังแนบ) และไม่อนุมัติเงินสำหรับหลักสูตรที่เริ่มอบรมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากงบประมาณเพื่อการนี้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น

จึงให้โรงเรียนได้จัดลำดับการเข้ารับการอบรมของข้าราชการครูในโรงเรียน ถ้าเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ควรพิจารณาให้มีผู้ยืมคนเดียว

-  เอกสารการยืมเงินTraining 2561
-  เอกสาร ล้างหนี้ หรือ สำรองจ่าย Training 2561

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com