ขอให้โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 1. โพธิสารพิทยากร 2.ชิโนรสวิทยาลัย 3.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ 4.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์  5.ปัญญาวรคุณ 6.มัธยมวัดดุสิตาราม 7.ราชวินิตบางแคปานขำ 8.วัดน้อยนพคุณ 9.วัดพุทธบูชา 10วัดสระเกศ 11 ศีลาจารพิพัฒน์ 12.ศึกษานารี 13.สวนกุหลาบวิทยาลัย 14.สามเสนวิทยาลัย ตรวจสอบตาม หนังสือสั่งการ สพฐ.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th