โรงเรียนใดมีความประสงค์ขอรับแบบทดสอบคณิศาสตร์นานาชาติ รอบแรก ปี 2560

ขอให้มารับได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2  หอประชุมพญาไท

(พิตตินันท์ 02 354 4963 ต่อ 503)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th