แจ้งกำหนดการส่งเอกสารเบิกเงิน และเอกสารยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการอบรม Training  ดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th