ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นั้น  เนื่องจาก ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ติดราชการสำคัญเร่งด่วน จึงขอ “เลื่อนเวลา” การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จากเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนเป็น เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ดาวน์โหลดหนังสือ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th