ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562" โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ทางเว็บไซต์  www.nrct.go.th ดาวน์โหลดรายละเอียด 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th