เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กำหนดปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลผ่านทางเว็บไซด์ http://www.niets.or.th ในวันที่ 26 มีนาคม 2562
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2-3 มีนาคม 2562ประกาศผลผ่านทางเว็บไซด์ http://www.niets.or.th  ในวันที่ 31 มีนาคม 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงของให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียนที่เข้าสอบทราบและเข้าสอบตามาวัน และเวลาดังกล่าว

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th